Kancelaria Rev


Odszkodowanie za śmierć BLISKIEJ OSOBY

Utrata bliskiej osoby w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub innego zdarzenia losowego jest zawsze ogromną tragedią dla osób bezpośrednio dotkniętych tą sytuacją. Zazwyczaj trudno w takich chwilach myśleć o jakichkolwiek formalnościach, nie wspominając nawet o staraniu się o uzyskanie odszkodowania za śmierć dziecka, małżonka czy rodziców. I choć żadne pieniądze nie są w stanie zrekompensować śmierci najbliższych, to jednak odpowiednie odszkodowanie lub zadośćuczynienie może być ogromną pomocą podczas przygotowań do pożegnania zmarłej osoby w godny sposób. To również realne wsparcie dla tych członków rodziny, którzy w wyniku przeżytej tragedii potrzebują leczenia psychologicznego. Aby wspomóc najbliższych zmarłej osoby w tych trudnych chwilach, nasza kancelaria pomaga w uzyskaniu należnego odszkodowania w odpowiedniej wysokości, dzięki czemu rodzina będzie nadal mogła godnie żyć – zwłaszcza w sytuacji, gdy dochody zmarłego były głównym źródłem utrzymania.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie – czym się różnią?

Zanim przejdziemy dalej, należy wspomnieć o pewnej istotnej sprawie. Chodzi o różnicę prawną pojęć „odszkodowanie” i „zadośćuczynienie”. O ile bowiem na gruncie języka potocznego, w normalnych międzyludzkich rozmowach, terminy te są nierzadko używane zamiennie, o tyle na gruncie prawa są one całkowicie odmienne znaczeniowo i oznaczają dwa różne typy świadczenia.

Odszkodowanie, najogólniej rzecz biorąc, jest świadczeniem dotyczącym szkód materialnych. W odniesieniu do śmierci osoby najbliższej odszkodowanie jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym jako forma rekompensaty za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. W praktyce oznacza to, iż odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej ma zrekompensować wyłącznie te uszczerbki majątkowe, które realnie przełożyły się na znaczne pogorszenie sytuacji życiowej osoby poszkodowanej.

Co jednak istotne, pewne czynniki niematerialne także mogą zostać uznane za pogorszenie sytuacji życiowej, jeśli ich wystąpienie ma faktyczny wpływ na sytuację materialną osoby uprawnionej do uzyskania odszkodowania. Do tej grupy czynników niematerialnych zalicza się między innymi pomoc w wychowaniu dzieci czy utratę wsparcia i pomocy, które uprawniony mógłby otrzymać od zmarłego w przyszłości.

Zadośćuczynienie natomiast jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, wypłacanym z tytułu poniesienia uszczerbku niematerialnego w postaci cierpień psychicznych (tzw. krzywdy). Rolą zadośćuczynienia jest wyrównanie skutków doznanej krzywdy, przy czym dotyczy to nie tylko tych skutków, które już wystąpiły (w wyniku zdarzenia szkodzącego), ale także i tych, które dopiero mogą się pojawić w przyszłości.

Odszkodowanie za śmierć matki lub ojca


W przypadku śmierci jednego bądź obojga rodziców osoby najbliższe (w tym również dzieci przysposobione) mają prawo domagać się wypłaty odszkodowania w oparciu o zapisy art. 446 kodeksu cywilnego. Stanowią one, iż najbliżsi członkowie rodziny zmarłego rodzica mogą otrzymać odszkodowanie, o ile w wyniku tego zgonu nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Kwestią kluczową jest w takim przypadku bezsporne wykazanie, iż takie pogorszenie rzeczywiście nastąpiło.

Co szczególnie ważne w tym kontekście, za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej uznawane są w orzecznictwie nie tylko zmiany w sytuacji materialnej bliskich zmarłego, ale również wszelkie zmiany w sferze dóbr niematerialnych, które negatywnie wpływają na sytuację materialną tych osób. W praktyce oznacza to, że jeśli wskutek negatywnych emocji, wywołanych przez śmierć rodzica lub rodziców, u dzieci wystąpiły choroby (np. zespół stresu pourazowego, nerwica czy depresja) lub osłabienie aktywności życiowej, istnieje podstawa do tego, by domagać się wypłaty odszkodowania ze względu na znaczne pogorszenie sytuacji życiowej dziecka.

Zadośćuczynienie za śmierć rodzeństwa


Śmierć brata lub siostry jest bez dwóch zdań przeżyciem niezwykle traumatycznym, szczególnie w przypadkach, gdy rodzeństwo utrzymywało ze sobą bliskie relacje. Co ważne, zadośćuczynienia może domagać się również rodzeństwo przyrodnie – istotna jest siła więzi pomiędzy rodzeństwem, a także sposób odczuwania doznanej krzywdy oraz przeżywania żałoby po utracie członka rodziny.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi o zadośćuczynienie za śmierć brata lub siostry może się ubiegać rodzeństwo w przypadku, gdy zgon był efektem zawinionego działania innej osoby. Krzywda poniesiona w takim przypadku obejmuje wszelkie ujemne przeżycia, które zostały wywołane przez śmierć rodzeństwa. O uzyskanie odpowiedniego zadośćuczynienia można się starać do 20 lat od daty śmierci siostry albo brata.

Odszkodowanie za śmierć małżonka


Nie ulega wątpliwości, że w przypadku śmierci jednego z małżonków sytuacja życiowa drugiego z nich ulega znacznemu pogorszeniu – zarówno w sferze materialnej, jak i niematerialnej. Jest również oczywiste, iż obie te sfery wzajemnie na siebie oddziałują, potęgując doznaną krzywdę. Jeśli śmierć małżonka była wynikiem nieszczęśliwego wypadku lub doszło do niej z winy osób trzecich, żona lub mąż osoby zmarłej ma prawo domagać się wypłaty stosownego odszkodowania. Pieniądze te mogą pomóc poradzić sobie z bólem i cierpieniem odczuwanym po stracie, jak również zapobiec pogorszeniu się warunków życia członków rodziny.

Należy zaznaczyć, że w każdym przypadku niezbędne jest uwzględnienie wszelkich okoliczności wpływających na warunki życiowe małżonka uprawnionego do uzyskania odszkodowania. Najważniejsze z nich to m.in. stopień samodzielności życiowej, wiek, warunki wychowawcze czy stosunki rodzinne i majątkowe. Nie bez znaczenia jest także porównanie sytuacji po śmierci małżonka z sytuacją, gdyby do tej śmierci nie doszło.

Odszkodowania za śmierć dziecka


Śmierć dziecka to jedna z największych tragedii, jakie mogą dotknąć rodziców. Ból i cierpienie są tym większe, im bliższa relacja łączyła dziecko z ojcem i matką i tak naprawdę nie istnieje sposób, by przeliczyć tak wielką krzywdę na pieniądze. Jeśli jednak do śmierci dziecka doszło z winy osób trzecich (np. w wyniku wypadku komunikacyjnego, błędów medycznych czy okołoporodowych), rodzice mają prawo wnieść roszczenie o uzyskanie stosownego odszkodowania. Roszczenie takie można wnieść do 20 lat od daty śmierci dziecka, przy czym nie ma znaczenia, czy sprawca został skazany wyrokiem karnym ani czy to małoletnie (do 13. roku życia) dziecko spowodowało wypadek.

Co ważne, wiek zmarłego dziecka nie ma znaczenia podczas ustalania wysokości odszkodowania – istotny jest stopień odczuwania krzywdy przez rodziców, jak również wpływ, jaki to tragiczne zdarzenie wywarło zarówno na sytuacji majątkowej rodziny, jak i na stanie emocjonalnym rodziców i bliskich. Znaczne pogorszenie sytuacji życiowej rodziców w przypadku śmierci dziecka wynika również stąd, że zostają oni pozbawieni możliwości sprawowania przez dziecko opieki nad nimi w przyszłości.

Co wpływa na wysokość odszkodowania za śmierć bliskiej osoby?

Wysokość odszkodowania za śmierć bliskiej osoby jest zawsze określana bezpośrednio na podstawie obiektywnych kryteriów, przy czym kwota odszkodowania wypłaconego z tytułu śmierci osoby bliskiej jest zależna od kilku czynników. Spośród nich jednym z najistotniejszych jest sytuacja życiowa poszkodowanej osoby. Ogromne znaczenie dla ustalania kwoty uzyskanego świadczenia ma także wiek i stan zdrowia osoby, która dochodzi odszkodowania. Dla wysokości odszkodowania istotne jest również określenie obecnej sytuacji osoby dochodzącej odszkodowania i porównanie jej ze stanem, jaki zaistniałby, gdyby do śmierci bliskiej osoby nie doszło.

Warto jeszcze raz podkreślić, że poza czynnikami o charakterze ściśle majątkowym (dla przykładu: wysokość zarobków uzyskiwanych przez zmarłego) pod uwagę brane są również elementy o charakterze niemajątkowym, które wpływają na sytuację życiową bliskich zmarłego. Do tych czynników zaliczyć należy między innymi utratę wsparcia w sytuacjach życiowych czy brak perspektyw na uzyskanie wsparcia w przyszłości.

Nasza kancelaria od wielu lat pomaga osobom, które utraciły bliskich w wypadkach komunikacyjnych wypadkach w pracy, wypadkach w rolnictwie czy w wyniku błędów medycznych oraz okołoporodowych. Uzyskujemy dla naszych klientów kwoty odszkodowań i zadośćuczynień znacznie wyższe niż te, które są standardowo oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, co jest możliwe dzięki naszej nieustępliwej postawie wobec zaniżania świadczeń i doskonałej znajomości aktualnie obowiązujących regulacji prawnych. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Usługi

 • Szkoda komunikacyjna
 • Szkoda w pracy
 • Błąd medyczny
 • Kredyt we frankach
 • Szkoda w rolnictwie

Ważne strony

 • Strona główna
 • O REV
 • Usługi
 • Współpraca
 • Strefa agenta
 • REV radzi
 • Kontakt
 • Polityka prywatności
 • Regulaminy

Nasze Portale

 • KancelariaRev.pl
 • CRM.kancelariarev.pl
 • RevFinance.pl
 • OdbierzSwoje.pl

O nas

 • Historia o nas
 • Nasze strony
 • Blog - REV radzi